Realvekst på fem prosent til forskning og utvikling i 2010

Realvekst på fem prosent til forskning og utvikling i 2010 thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: November 16, 2009

Related

  Faksimile: nifustep.no
  Faksimile: nifustep.no

  I sin analyse av forslag til statsbudsjettet for 2010 melder NIFU STEP om en fortsatt god vekst i bevilgningene til forskning og utvikling. Budsjettet for neste år ligger an til en realvekst på over fem prosent. – Dette viser at den rødgrønne regjeringen følger opp målene i stortingsmeldingen Klima for forskning med en økning i bevilgningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

  Veksten i FoU-bevilgningene i 2010 er litt høyere enn gjennomsnittlig årlig vekst i forskningsbevilgningene på 2000-tallet og NIFU STEP  melder med dette at Regjeringen må sies å innfri løftet i Soria Moria II om ”fortsatt vekst i forskningsbevilgningene”. Budsjettforslaget for 2010 vil gi en samlet bevilgning til FoU på 22,5 milliarder kroner, dette er 1,7 milliarder kroner høyere i enn i 2009. Økningen tilsvarer en realvekst på 5,3 prosent. I tillegg kommer tap av skatteinntekter gjennom Skattefunn-ordningen på om lag 1,1 mrd. kroner. Inkludert Skattefunn anslår regjeringen at finansieringen av FoU vil ligge på 0,95 pst. og 0,97 pst. i henholdsvis 2009 og 2010. NIFU STEP påpeker at å inkludere denne typen skattetap ikke er i tråd med OECDs retningslinjer for rapportering av bevilgninger til FoU-beregninger, men at et trekk ved den norske ordningen er at så mye som tre-firedeler av støtten under ordninger gis til bedrifter som ikke er i skatteposisjon. Støtten kommer dermed i form av en direkte utbetaling til disse bedriftene.

  Veksten i forskningsbevilgningen er i første rekke nyttet til klima- og energiforskning, oppstart av regionale forskningsfond, avkastning fra Fondet for forskning og nyskapning, hvor to-tredeler er øremerket vitenskapelig utstyr, romforskning og kontingenter til internasjonalt forskningssamarbeid. I rapporten understrekes det at Forskningsmeldingens nye forskningspolitiske prioriteringer er fulgt opp i forslaget til statsbudsjett 2010, men at det er særlig ett av fem strategiske hovedmål – globale utfordringer – som har fått en større vekst gjennom satsingen på klima- og energiforskning. I tillegg følges flere av de tverrgående hovedmålene opp i form av vekst til vitenskaplig utstyr, regionale forskning og internasjonalt FoU-samarbeid.

  Rapporten påpeker også at veksten i bevilgningene til høyere utdanning er mer beskjeden, men at bevilgningen til høyere utdanning på 24,5 milliarder kroner i 2010 utgjør en nominell økning på 900 millioner kroner fra 2009. Utover pris- og lønnsjustering er økningen i all hovedsak knyttet til økt studiekapasitet, videreføring av nye rekrutteringsstillinger og bevilgninger for å stimulere til samarbeid arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Forskningsmeldingen varslet at ”Prosesser som fører til konsentrasjon av den faglige aktiviteten og til arbeidsdeling og tilnærming mellom institusjoner skal støttes politisk og gjennom økonomiske insentiver og virkemidler”. Med bevilgningen på 50 millioner kroner til SAK følger regjeringen opp dette løftet. Regjeringen foreslår videre å bevilge 221 millioner kroner til bygging av studentboliger i 2010, noe som i følge NIFU STEP vil gi rom for å bygge ytterligere 1000 nye boliger. Dette er i samsvar med regjeringens mål i Soria Moria II om 1000 nye studentboliger i året.

  NIFU STEP rapport 41/2009. Rapporten er tilgjengelig på NIFU STEPs hjemmeside Rapporten publiseres kun elektronisk.

  Kilde: Kunnskapsdepartementet

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket