Varig styrking av Datatilsynet

Varig styrking av Datatilsynet thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
By
Published: October 13, 2009

Related

  Foto: Kristoffer Joramo
  Foto: Kristoffer Joramo

  I statsbudsjettet for 2010 foreslår Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys en varig styrking av Datatilsynet på tre millioner kroner. Budsjettet for neste år vil dermed komme opp i snaue 31 millioner kroner. I tillegg vil det bli tilført midler til tre prosjekter som ble satt i gang tidligere i år, blant annet slettehjelp.

  - Personvernet er under økende press. Datatilsynet har en helt sentral rolle for å trygge vår rett til privatliv i Norge. En varig styrking av tilsynets budsjett er viktig for å styrke personvernet vårt i Norge, sier Grande Røys.

  Siden 2005 er Datatilsynets budsjett økt med over 40 prosent. I tillegg er det i løpet av denne perioden bevilget til sammen 8,2 millioner kroner til ulike enkeltprosjekter.

  En del av disse midlene har vært øremerket ulike informasjonstiltak, i hovedsak informasjonskampanjen ”Du bestemmer” rettet mot barn og unge. I 2009 ble kampanjen utvidet til å omfatte de eldste barna i grunnskolen i tillegg til elever i videregående skole. I 2007 fikk Datatilsynet også midler til å gjennomføre en filmkonkurranse i tilknytning til ”Du bestemmer”-kampanjen for elever på medielinjer på videregående skoler. Samme år fikk tilsynet også midler til gjennomføring av et kunstprosjekt, som munnet ut i utstillingen ”Privatlivets fred” på Oslo S høsten 2008.

  - Barn og unge har masse kunnskap og er nysgjerrige på enda mer, men det er ikke alltid så lett å se konsekvensene av alt man gjør på Internett. Derfor er kampanjer rettet direkte mot denne gruppen som forklarer og bevisstgjør, utrolig viktige, sier Grande Røys.

  I 2007 nedsatte regjeringen Personvernkommisjonen som avga en omfattende rapport i januar 2009.Rapporten har vært på bred høring, og regjeringen arbeider nå med oppfølging. I første omgang ble Datatilsynet styrket med 5,1 millioner kroner til tre ulike prosjekter på personvernområdet i revidert nasjonalbudsjett for 2009. Prosjektene, som videreføres i 2010, tar for seg personvern i skolen, personvern og informasjonssikkerhet i norske virksomheter, samt etablering av en veiledningstjeneste som skal bistå publikum som opplever å få sitt personvern krenket på internett.

  - Teknologien gir nye muligheter for overvåking og kobling av persondata. Vi trenger derfor et sterkt Datatilsyn og den kraftige styrkingen på 2010-budsjettet gir Datatilsynet muligheten til å gjøre enda mer for personvernet i Norge, sier Grande Røys.

  Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon

  Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket